Stowarzyszenie JEDNA POLSKA

KRS: 0000607311

S T A T U T

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Jedna Polska”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem miejscowym oraz po uzyskaniu zezwoleń miejscowych władz.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne.
 2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności gospodarczej, statutowej i organizacyjnej. 

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

Cele Stowarzyszenia:

 1. kreowanie, wspieranie i promowanie oddolnej aktywności społecznej i politycznej obywateli, 2. promowanie konstytucyjnej idei pomocniczości (subsydiarności), inicjowanie działań w celu praktycznego jej wprowadzania na wszystkich szczeblach administracyjnych,
 2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 3. propagowanie dialogu obywatelskiego, dążenie do wzmacniania roli inicjatyw obywatelskich.
 4. inicjowanie, popieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, zwłaszcza w dziedzinach: obywatelskiej, społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji i rynku w Polsce,
 5. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia i zachowania tożsamości kulturowej,
 6. integracja mieszkańców na wszystkich poziomach administracyjnych,
 7. inicjowanie i wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych na rzecz zwiększenia przejrzystości   i uczciwości życia publicznego, w tym: 
 1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
 2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi;
 3. wspieranie merytoryczne osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
 4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.
 5. kreowanie postaw liderskich na wszystkich poziomach administracyjnych, szczególnie w gminach wiejskich, osiedlach, dzielnicach i małych miastach,
 6. nauka umiejętności koniecznych dla działalności publicznej w gminie, powiecie, województwie i państwie demokratycznym oraz szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu państwa. Stałe podnoszenie kompetencji kadry działaczy samorządowych oraz społecznych,
 7. edukacja obywatelska, szczególnie wśród młodzieży,
 8. szkolenie ludzi młodych, rozpoczynających działalność publiczną,
 9. organizowanie oraz udział w referendach lokalnych i ogólnokrajowych.

8. Wnoszenie i przystępowanie do powództw w celu wyrównywania szans strony nieprofesjonalnej z podmiotami profesjonalnymi.

9. Popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej,

10. Poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,

11. Promocja i popieranie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,

12. Zwiększenie odsetka obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i pasjonatów kolekcjonerstwa,

13. Przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, kolekcjonowania i strzelania z broni palnej w Polsce.

§ 10

I. Sposoby realizacji celów:

 1. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
 2. wspieranie wszelkich inicjatyw oddolnych oraz propagowanie wzorcowych rozwiązań współpracy administracji publicznej z obywatelami i ich organizacjami,
 3. wspieranie powstawania i budowanie lokalnych koalicji mających na celu rozwój i poprawę efektywności działań różnych podmiotów i instytucji na rzecz mieszkańców,
 4. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości i etyki w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
 5. monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji publicznych,
 6. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, propagowanie działań etycznych oraz podejmowanie innych inicjatyw służących przeciwdziałaniu korupcji instytucji publicznych,
 7. inicjowanie powstawania i prowadzenie placówek poradnictwa obywatelskiego, działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
 8. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
 9. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej,
 10. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych,
 11. podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 12. nawiązywania kontaktów i współpracy z autorytetami życia społecznego, kulturalnego, politycznego, szkołami wyższymi i naukowcami,
 13. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych,
 14. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 15. innych działań realizujących cele statutowe.

II. Cele stowarzyszenia realizowane będą m.in. w formach:

 1. działalność edukacyjna i informacyjna z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju środków przekazu,
 2. organizacja szkoleń, warsztatów, szkół letnich i zimowych, treningów, spotkań, targów, wycieczek edukacyjnych, wyjazdów studyjnych, stażów itp.,
 3. organizowanie konkursów, wystaw, festiwali, imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym festynów
 4. działalność popularyzacyjno-wydawniczą,
 5. organizowanie kongresów, konferencji, seminariów naukowych i odczytów,
 6. tworzenie sieci wymiany informacji i wspierania się ruchów i środowisk oddolnych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych itp. zajmujących się edukacją obywatelską,
 7. organizowanie i udział w kampaniach społecznych,
 8. inne, prawnie dozwolone formy wyrażania poglądów i opinii.
 9. organizowanie lub udział w imprezach, zawodach strzeleckich, kolekcjonerskich,
 10. organizowanie lub udział w prelekcjach, szkoleniach, treningach, pokazach strzeleckich i kolekcjonerskich,
 11. działalność szkoleniową, edukacyjną lub informacyjno–promocyjną w zakresie strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa broni,
 12. współdziałanie z władzami publicznymi oraz innymi instytucjami w zakresie strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa broni,
 13. występowanie z opiniami do organów administracji publicznej w zakresie strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa broni,
 14. inne działania, niezbędne do realizacji celów statutowych zakresie strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa broni, w tym organizowanie klubów strzeleckich, kolekcjonerskich i strzelnic,

III . Zapisy uzupełniające

Żadne przejawy działalności Stowarzyszenia nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

§ 11

Stowarzyszenie realizując cele statutowe, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ III

Majątek Stowarzyszenia

§ 12

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej i działalności statutowej odpłatnej oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd .
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
 1. wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywany na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. przeznaczony na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

 1. Majątek Stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia. 

§ 14

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia, działalność gospodarcza, jeśli będzie prowadzona, będzie wyodrębniona od działalności statutowej.

ROZDZIAŁ IV

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 15

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§ 16

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską, popartą przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz uiścił składkę członkowską. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 17

Status członka zwyczajnego nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia większością głosów w drodze uchwały.

§ 18

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) dbać o jego dobre imię,

b) popierać i czynnie realizować cele statutowe,

c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

d) regularnie opłacać składki.

2. Członkowie Stowarzyszenia maja prawo brać udział w czynnościach Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. posiadać bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. uczestniczyć we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania, Stowarzyszenia,
 3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

§ 19

Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na skutek:

 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. śmierci członka
 3. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego , w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
 5. nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres roku

§ 20

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie nie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które musi zostać złożone w terminie co najmniej 21 dni przed terminem. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 21

 1. Osoby prawne o celach zarobkowych mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Oddziału, który podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
 4. Członkowie Wspierający korzystają z prawa uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zebrania z głosem doradczym oraz z praw przysługujących członkom z wyjątkiem prawa wymienionego w §18 ust.2 pkt a 

§ 22

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei i celów propagowanych przez Stowarzyszenie.

2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3. Członkowie Honorowi korzystają z prawa uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zebranie/Konwentu z głosem doradczym oraz z praw przysługujących członkom z wyjątkiem prawa wymienionego w §18 ust.2 pkt a.

§ 23

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. 

§ 24

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

ROZDZIAŁ V

Organy Stowarzyszenia

§ 25

Organy Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński
 5. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Programowa.
 6. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 51 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Konwentem Delegatów. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd
 7. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd okreś1a jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 8. Władzami oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
  4. Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 26

 1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem, trwa 4 lata.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 28

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest przez Zarząd Główny co najmniej raz w roku lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek:

a) co najmniej 3 członków Zarządu Głównego lub Centralnej Komisji Rewizyjnej,

b) Rady Programowej,

c) 1/3 członków założycieli lub członków zwyczajnych Stowarzyszenia powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku Zarządowi.

2. Członkowie realizują swe prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem delegatów, chyba że liczba członków zwyczajnych jest mniejsza niż 51 – wtedy uczestniczą w nim osobiście. 3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawionych do głosowania. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie odbyło się w pierwszym terminie z powodu braku kworum, to dla ważności jego obrad w kolejnym terminie nie jest wymagane uczestnictwo co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W takim przypadku termin kolejnego Walnego Zebrania wyznacza się na godzinę po upływie pierwszego terminu.

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Stowarzyszenia,
 4. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi, e) uchwalanie zmian statutu,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania do Stowarzyszenia nowych członków oraz powoływania nowych struktur
 6. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu ,
 9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, z zastrzeżeniem ust.7

7.Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 29

 1. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest przez Walne Zebrania Członków na 4-letnią kadencję, z zastrzeżeniem ust.5.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa/ów, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 4. W wypadku powstania podczas kadencji częściowego wakatu, nie przekraczającego 50% w składzie Zarządu, Zarząd może uzupełnić swój skład o dowolną osobę z listy członków zwyczajnych, za jej zgodą i zwykłą większością głosów pozostałych członków Zarządu, a okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
 5. Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o pożytku).

§ 30

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 2. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów:
 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 2. nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w pracach Zarządu,
 3. na jego wniosek.

§ 31

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, jakie nie są zastrzeżone statutem dla innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
  4. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
  5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
  8. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
  9. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
  10. określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
  11. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
  12. zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
  13. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
  14. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
  15. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
  16. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
  17. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  18. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  19. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów,
  20. występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
  21. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
  22. kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia,
  23. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (punkt 3 pp.9), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
  24. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
  25. Zarząd może powoływać wyspecjalizowane komórki do realizacji swoich zadań.
 3. zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
 4. Zarząd ma prawo, zwykła większością głosów, zawiesić Członka Stowarzyszenia w jego prawach w wypadku jego działań niezgodnych ze Statutem, lub uchwałami władz nadrzędnych, lub nieetycznego postepowania, lub działań bezprawnych. Członek zawieszony nie może pełnić funkcji w Organach Stowarzyszenia. Najbliższe Walne Zebranie Członków określa dalsze postępowanie wobec Zawieszonego

§ 32

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach.

§ 33

Formy działania Zarządu oraz podział czynności miedzy członkami określa opracowany przez Zarząd regulamin.

§ 34

 1. Zarząd Stowarzyszenia może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
 2. Biurem kieruje Dyrektor, który ustala jego strukturę organizacyjną oraz tryb pracy, a także zatrudnia i zwalnia pracowników Biura, z wyjątkiem głównego księgowego, którego powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Organizacje i tryb pracy Biura określa regulamin Biura, zatwierdzony przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5-ciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W wypadku powstania podczas kadencji częściowego wakatu nie przekraczającego 50% w składzie Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Komisji mogą uzupełnić wakat osobą z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za jej zgodą, zwykłą większością głosów, a okres pełnienia funkcji przez nowo wybranych członków upływa z końcem kadencji całej Komisji Rewizyjnej.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w strukturach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 4. Członkowie KR nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. każdy członek organu kontroli wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy o pożytku).
 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. kontrola przestrzegania planu finansowego Stowarzyszenia,
 3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

      8. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu i Oddziałów przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności,
 2. żądania od członków Zarządu i Oddziałów pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

      10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

Główny Sąd Koleżeński

§ 36

Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:

 1. sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
 2. rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
 3. rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
 4. uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w Stowarzyszeniu,5. orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§ 37

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3- 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W wypadku powstania podczas kadencji częściowego wakatu nie przekraczającego 50% w składzie Sądu Koleżeńskiego pozostali członkowie Sądu mogą uzupełnić wakat osobą z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, za jej zgodą, zwykłą większością głosów, a okres pełnienia funkcji przez nowo wybranych członków upływa z końcem kadencji całego Sądu Koleżeńskiego.
 1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
 2. Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 36 pkt 3, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed wszystkimi sądami koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków.
 4. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, rozpoznaje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.
 5. Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów ko1eżeńskich oddziałów w składzie trzyosobowym.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
 7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 39

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 6 miesięcy,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Organy doradcze

Rada Programowa

§ 40

 1. Walne Zebranie Członków może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący, w składzie 3 do 7 członków powoływanych spośród osób fizycznych lub prawnych, skupionych wokół idei Stowarzyszenia.
 2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, które ją reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.
 3. Zadaniem Rady Programowej tworzenie strategii, programów, zasad i działań stowarzyszenia oraz przedstawianie wniosków i opinii Konwentowi w sprawie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 4. Rada Programowa ma prawo do złożenia Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 5. Rada Programowa pracuje cały rok, zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych między jej posiedzeniami, doraźnie na wniosek Prezesa Zarządu.
 6. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał, określa uchwalony przez Radę Programową regulamin.

Rozdział VI

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

§ 41

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały zgodnie z § 3 i § 31 p. 3 ust. 7 statutu.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku: 1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok, 2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 42

Władzami Oddziału są władze określone w § 25 p 8

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 43

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 44

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programów działania oddziałów,
 2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
 3. wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§ 45

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,
 2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. 

§ 46

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Postanowienia § 28 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 47

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

 1.  z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Zarządu Głównego,
 3. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w  ciągu 3 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4. 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 48

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 49

 1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4-6 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: 2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy na kwartał.
 3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 10 dni od zgłoszenia wniosku.
 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

§ 50

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
 3. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 6. organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
 7. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
 8. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 19 pkt 3 statutu,
 9. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 10. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,
 11. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 51

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 52

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 53

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
 2. współpraca z Centralną Komisją Rewizyjną,
 3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
 4. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 55

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

§ 56

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 57

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 58

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Centralną Komisję Rewizyjną.

Sąd Koleżeński Oddziału

§ 59

1. Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do:

 1. rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków, postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
 2. rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:

 1. Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,
 2. Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. co najmniej 5 członków,
 4. zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.

§ 60

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
 2. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 61

 1. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym, tj. przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Sądu i dwóch członków.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego - za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 62

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.

Składanie oświadczeń woli

§ 63

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym prezes lub wiceprezes.
 2. Zarząd Główny może w formie odrębnej uchwały ustanowić doraźne pełnomocnictwo do załatwiania w swoim imieniu określonych spraw, określając jednocześnie zakres udzielonego umocowania.

ROZDZIAŁ VI

Działalność gospodarcza i odpłatna działalność gospodarcza

§ 64

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalność gospodarczą, która jest prowadzona bezpośrednio przez Stowarzyszenie, organizuje Zarząd Główny i nią kieruje. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Główny.
 3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, ustanowione przez Zarząd Główny.
 4. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są w całości na realizacje celów statutowych.

§ 65

 1. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ. U. 2003 r. nr 96, poz. 873). Wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.
 2. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.
 3. Decyzje, co do odpłatnego lub nie, realizowania konkretnych działań z zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 66

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia pozostałe środki majątkowe przekazuje się innym fundacjom i stowarzyszeniom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów działania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienie końcowe

§ 67

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po ich uchwaleniu przez Walne Zebranie Członków.

Niniejszy statut obowiązuje od dn. 12.05.2018r.